Proposta de cuestionario

Propoñede nos comentarios cinco preguntas referidas ó tema de

Instalación e Mantemento de Autómatas Programables

no que estamos traballando.

Advertisements

24 opiniones sobre “Proposta de cuestionario

  1. R1: Os fallos activos son aqueles que no equipo executa de accións non previstas
   que supoñen un perigo para o sistema.
   Os fallos pasivos son aqueles fallos nos que o equipo deixa de funcionar ou
   executar algunha acción.

   Gústame

   1. Resposta pregunta 3:
    As altas frecuencias e a larga lonxitude dun conductor provocarán na
    impedancia do conductor común caídas de tensión e farán fracasar a
    efectividade dos condensadores de filtro.

    Resposta pregunta 4:
    A orixe e propagación das interferencias son:
    – A propagación a través de conductores.
    – Por acoplamento capacitivo ou inductivo; neste caso débese ós campos eléctricos e magnéticos
    xerados por conductores de potencia próximos a conductores de señal.
    – Radiación: provocados por campos electromagnéticos como poden ser antenas de radio, TV…

    Gústame

 1. Pregunta 2 ¿Sera….. ?
  Pregunta 3 ¿Que pasa a altas frecuencias y largas longitudes con un conductor?
  Pregunta 4 ¿Cuales son las tres formas mas habituales de propagacion de interferencias?
  Pregunta 5 ¿?

  Gústame

 2. 1 – Enumera as formas de propagación de interferencia
  2 – Clases de sinais según a susceptabilidade as interferencias
  3 – Aspectos a ter en conta a hora de escoller unha CPU
  4 – Criterios básicos para o cableado externo
  5 – Tipos de mantemento de instalacións con autómatas

  Gústame

  1. 1 – Enumera as formas de propagación de interferencia

   Conducción, acoplamento capacitivo ou inductivo e radiación.

   2 – Clases de sinais según a susceptabilidade as interferencias

   Clase 1: Sinais de tipo TTL ou similar, de baixa tensión. 1 – 50 MHz
   Clase 2: Sinais analóxicas do orde dos 10 mV de ata 1 kHz, e sinais dixitais de ata 100 kHz.
   Clase 3: Sinais analóxicas de 1 a 10 V ou 4 a 20 mA de menos de 1 kHz, sinais dixitais de máis de 10 V eou entre 5 e 10 mA.
   Clase 4: Sinais analóxicas de baixa frec. do orde de 10 V e 100 mA.
   Clase 5: Sianis asociadas a equipos de comunicacións de larga distancia en torno a 1 W e 20-200kHz

   3 – Aspectos a ter en conta a hora de escoller unha CPU

   Velocidade de resposta que necesita o sistema de control, tamén condiciona que teñamos que elexir unha CPU específica para realizar certas tareas (integrandoa en un mismo autómata ou utilizando varios autómatas conectados en rede).

   4 – Criterios básicos para o cableado externo

   *Agrupación por clases.
   *Separación de canalizacións.
   *Área mínima entre conductores de ida e retorno.
   *Área mínima en modo común.
   *Respetar as regras anteriores nas bifurcacións.
   *Conexión de pantallas a terra en un só punto e configuración en estrela.
   *Integridade de pantallas.

   5 – Tipos de mantemento de instalacións con autómatas

   Intervención por avería fortuita imprevista.
   Intervención por mantemento preventivo

   Gústame

 3. 1. Cómo debería ser a canalización dos cables de señal analóxico e de comunicación?
  2. A qué se debe o fenómeno das descargas electroestáticas? Cómo podemos evitalo?
  3. Para qué se usa un RC antiparasitario?
  4. Cales son as orixes e a forma de propagación das interferencias?
  5. Nomea 4 condicións ambientais que se deben cumprir á hora de colocar un autómata

  Gústame

  1. 1. Cómo debería ser a canalización dos cables de señal analóxico e de comunicación?

   El cableado debe estar apantallado

   2. A qué se debe o fenómeno das descargas electroestáticas? Cómo podemos evitalo?

   Debese a a que algúns corpos cárganse de electricidade estática cando se someten a frotamento, calentamento ou influencia eléctrica de outros corpos

   3. Para qué se usa un RC antiparasitario?

   Para protexer as saídas de corrente alterna dun autómata

   4. Cales son as orixes e a forma de propagación das interferencias?

   As orixes das interferencias soen ser a presencia de receptores eléctricos como reles,contactores ,equipos de tiristores…..
   As formas de propagación son: condución, acoplamento capacitivo ou indutivo e radiacion

   5. Nomea 4 condicións ambientais que se deben cumprir á hora de colocar un autómata

   Condicións climática
   Polución ambiental
   Ruído electromagnético

   Gústame

 4. 1º Define fiabilidad e disponibilidade.
  2º Nomea varias recomendacións mecánicas na instalación dun autómata.
  3ºNomea as tres fases da vida dun automatismo.
  4º ¿Que criterios se teñen en conta para a selección dun autómata?
  5º ¿Que tres condicións ambientais hai que ter en conta para a instalación dun autómata?

  Gústame

  1. 1- Fiabilidade: magnitude estadistica que indica a probabilidade que un equipo falle o longo da sua vida
   Dispoñibilidade: magnitude estadistica que indica a probabilidade de que un sistema funcione correctamente en calquera momento.

   2- non estar sometido a vibracións ou choques
   non soportar cargas estaticos ou pesos apollados na sua estructura
   non deve de estar sometido a esforzos polos ccables

   3- fase de proxecto
   fase de insstalacion
   fase de explotacion

   4-tipo se CPU
   tipo de software
   número de entradas e saidas e alimentación
   postas en operacion
   proteccions
   soporte e mantemento

   5- climaticas
   polucion
   ruido electromagnético

   Gústame

 5. pregunta 1: ¿Que tarefas se deben desenrolar nun anteproxecto?

  pregunta 2: ¿En que parámetros nos debemos basar á hora de elixir un ou outro automata?

  pregunta 3: ¿De donde proveñen normalmente as interferencias radiadas?

  pregunta 4: ¿Que é a fiabilidade dun equipo?

  pregunta 5: ¿Segundo que parametros se pode medir a fiabilidade?

  Gústame

  1. Bruno Triñanes Deira Responde:

   Resposta 1 Debense desarrollar estudio do proceso a controlar, definir a parte operativa da planta, Especificacion dos accionamento, Especificacion da parte de mando, grafcet do proceso a nivel global, prever condiciones de funcionamento e preveer todas as formas de marcha e paro tanto en funcionamento normal como en condicions de alarma o fallo do proceso.

   Resposta 2 Pois debemonos ter en conta cousas como seguridad, velocidad de procesamiento, as tareas encargadas etc

   Resposta 3 As interferencias radiadas proveñen habitualmente de fontes electromagneticas, fuentes de alimentacion, antenas, radares

   Resposta 4 A fiabilidade dun equipo ou dispositivo e unha magitude estadistica que indica a probabilidade de que dito equipo falle o largo do tempo

   Resposta 5 Sobre ensayos de tipo sobre un conjunto de equipos iguales ensayados en condiciones identicas

   Gústame

 6. 1- ¿que condicions ambientais hai que ter en conta na elección dun autómata? caracteristicas de cada unha delas
  2- efectos nos equipos electrónicos das descargas electroestáticas
  3- para evitar as descargas electroestáticas, que recomendacións se deven de seguir?
  4- na instalación dun autómata que condicións hai que ter en conta dende o punto de vista da mecánica?
  5- formas de propagación das interferencias

  Gústame

  1. 1- ¿Que condicions ambientais hai que ter en conta na elección dun autómata? Características de cada unha delas
   -Condicións climáticas: Temperatura ambiente 0-40ºC
   Humedad relativa inferior al 85 o 90%
   Evitar exposicion directa al sol
   -Polución ambiental: Ambientes polvorientes o que contengan partículas metalicas
   Atmósferas de gases corrosivos o inflamables
   Ambientes salinos o ácidos

   -Ruido electromagnético:Cualquier tipo de perturbación electrica que pueda
   afectar al correcto funcionamiento del autómata.

   2- Efectos nos equipos electrónicos das descargas electroestáticas
   -Descargas directas o indirectas sobre un componente
   -Descargas sobre la envoltura de un equipo.

   3- Para evitar as descargas electroestáticas, que recomendacións se deven de seguir?
   -Evitar manipular las tarjetas electrónicas antes de su montaje en los racks
   -Conectar las envolventes metálicas de los equipos a masa
   -Durante el montaje conectar la toma de tierra, aunque estemos trabajando sin tensión
   -No intentar manipular en el interior de los equipos con destornilladores u otras herramientas.

   4- Na instalación dun autómata que condicións hai que ter en conta dende o punto de vista da mecánica?
   -No estar sometido a vibraciones o choques intensos
   -No soportar cargas estáticas o pesos sobre su estructura.
   -No debera servir de soporte de cables u otros elementos de maniobra
   -No debera estar sometido a esfuerzos por efecto del cableado.
   -Los conductos o rejillos de ventilación no deberán estar tapados por cables y otros elementos de maniobra.

   5- Formas de propagación das interferencias
   -Conduccion
   -Acoplamiento capacitivo o inductivo (campos próximos)
   -Radiación (campos lejanos)

   Gústame

 7. 1-formas de propagación de interferencias
  2-como se comportan os cables a altas frecuencias
  3-que condicións ambientais hai que ter en conta nunha instalación
  4-que medidas hai que tomar para evitar descargas electrostáticas nas instalacións de automatas
  5-tipos de descargas eletroestaticas

  Gústame

  1. 1-formas de propagación de interferencias
   Conducción, acoplamiento capacitivo ou inductivo e radiacción.

   2-como se comportan os cables a altas frecuencias
   Ca frecuencia aumenta a impedancia do conductor.

   3-que condicións ambientais hai que ter en conta nunha instalación
   Hai que ter en conta as condicións climáticas, polución ambiental e ruido electromagnético.

   4-que medidas hai que tomar para evitar descargas electrostáticas nas instalacións de automatas
   Evitar manipular as tarxetas electrónicas antes do seu montaxe sobre os racks, conectar as envolventes metálicos dos equipos a masa, durante o montaxe conectar a toma de terrra incluso cando se está manipulando sin tensión, non intentar manipular o interior dos equipos con desparafusador ou outras ferramentas.

   5-tipos de descargas eletroestaticas
   Descarga directa ou indirecta sobre un compoñente e descarga sobre a envoltura dun equipo.

   Gústame

 8. Pregunta 1:

  Explica que consideracións se deben ter en canto aos postos de operación na fase de elección dun autómata

  Pregunta 2:

  Noma as distintas forma de propagación de interferencias.

  Pregunta 3:

  Explica a fórmula da taxa de frecuencia de avarías.

  Pregunta 4:

  ¿En que consisten as averías prematuras?

  Pregunta 5:

  Medidas se deben tomar se precisamos altas condicións de seguridade.

  Gústame

  1. resposta 1:
   Debese ter en conta quen vai a ser a persoa que manipule a maquina finalmente, polo tanto debe ter un manexo comprensible para esa persoa

   resposta 2:
   conduccion, acoplamento capacitivo ou inductivo, radiacion

   resposta 3:
   a fiabilidade é a relacion exixtente entre as unidades avariadas dun numero de unidades sometidas a test pola unidade de tempo

   resposta 4:
   as avarias prematuras son aquelas que se dan debido aos defectos dos materiais e do proceso de fabricacion

   resposta 5:
   funcions propias de autotest, efectuar a vixiancia de certas señales, establecer condicions redundantes

   Gústame

 9. 1-Nomea os apectos máis importantes a ter en conta na selección do automata.
  2-Explica brevemente las formas de propagación de interferencias.
  3-Nombra tres reglas que pueden contribuir a un mejor resultado final en el diseño e instalación del software.
  4- Explica brevemente los conceptos de fiabilidad, disponibilidad y seguridad con autómatas.
  5-¿Cuales son los dos tipos de mantenimiento esenciales en instalaciones con autómatas?

  Gústame

  1. 1 – Nomea os apectos máis importantes a ter en conta na selección do autómata.

   O tipo de CPU, O software,cantidade de E/S e alimentación das mesmas, os postos de operación, as proteccións necesarias e o soporte de mantemento.

   2 – Explica brevemente las formas de propagación de interferencias.

   * Conducción: Propagación a través dos conductores de potencia e de mando
   * Acoplamento capacitivo ou inductivo: Propagación a traves dos campos eléctricos e magnéticos xerados polos conductores de potencia
   * Radiación: Propagación provocada polos campos electromagnéticos provocados por conductores máis lonxanos ou transmisores de radiofrecuencia.

   3 – Nombra tres reglas que pueden contribuir a un mejor resultado final en el diseño e instalación del software.

   Bo nivel de soporte de programación, que permitan programación directa con diagramas GRAFCET, Lenguaxe de alto nivel para cálculos de certa complexidade.

   4 – Explica brevemente los conceptos de fiabilidad, disponibilidad y seguridad con autómatas.

   * Fiabilidade: Magnitude estatistica qu indica a probabilidade de que un equipo falle ao longo do tempo.
   * Dispoñibilidade: Magnitude estatistica que se define como a probabilidade de que un sistema determinado se encontre en condicións de funcionar correctamente nun instante calquera.
   * Seguridade: A seguridade dividese entre:
   – Fallos perigosos que poden supoñer perigo para integridade do sistema e do operador.
   – Fallos non perigosos ou pasivos naqueles que deixa de funcionar o equipo ou de realizar algunha acción.

   5-¿Cuales son los dos tipos de mantenimiento esenciales en instalaciones con autómatas?
   * Mantemento correctivo: Reparar averias fortuitas.
   * Mantemento preventivo: Realizar reparacións para evitar posibles fallos futuros.

   Nota: Para a próxima procura facer as tarefas no momento que se che manda non tres horas despois.

   Gústame

Deixar un comentario

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair / Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair / Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair / Cambiar )

Google+ photo

Estás a comentar desde a túa conta de Google+. Sair / Cambiar )

Conectando a %s